Nederlands

Privacyverklaring

Om je goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt SWOS persoonsgegevens. Wij hechten er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen.

Verwerker

Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS)
Molenstraat 8c
3764 TG Soest
Telefoon: 035 – 602 36 81
Website: www.swos.nl
E-mail: info@swos.nl
KvK nummer: 41189265

Ontmoetingscentra

OC Soesterberg
Dorpsplein 18
3769 VA Soesterberg
0346-351402

OC De Klarinet
Klarinet 39
3766 GH Soest
035-6023139

OC Klaarwater
Wiardi Beckmanstraat 475
3762 GN Soest
035-6010607

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot jou. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook als je de website van de SWOS bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens (bijvoorbeeld door inschrijving van de nieuwsbrief of voor het inschrijven van activiteiten via het inschrijfformulier).

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Welzijn Ouderen Soest van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt SWOS persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van de SWOS bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van de SWOS. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of zakelijke partners van de SWOS. Belangrijk: als jouw als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt deze privacyverklaring aan jouw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe de SWOS omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de SWOS, gevestigd aan de Molenstraat 8c te Soest.

Waarvoor gebruikt SWOS jouw persoonsgegevens?

SWOS verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van o.a. de volgende activiteiten: Maaltijdvoorziening, personenalarmering, hulp bij tuinonderhoud of klussen thuis, hulp bij jouw administratie of belastingaangifte, vervoer met de seniorenbussen en activiteiten in de Ontmoetingscentra (cursussen en andere activiteiten).

Om deze diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij verschillende persoonsgegevens. In een aantal gevallen geven wij deze door aan de SWOS-vrijwilligers die met jou contact opneemt om bij jou thuis te komen om de gevraagde diensten te leveren.

Daarnaast verwerkt de SWOS persoonsgegevens voor de werkzaamheden van de ouderenadviseur, de ouderenadviseur eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, vrijwillige hulp thuis, adviseur tijdsbesteding, beweegmakelaar en beweegmakelaar aangepast sporten. We verwerken dan persoonsgegevens en in een aantal gevallen bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens worden zorgvuldig opgeslagen en alleen gebruikt door de professionals die klantcontact hebben. Na een bepaalde periode worden deze gegevens verwijderd.

Ontmoetingscentra

De SWOS heeft een drietal ontmoetingscentra (Ontmoetingscentra de Klarinet en Klaarwater in Soest en Ontmoetingscentrum Soesterberg). In deze centra vinden allerlei activiteiten plaats voor senioren. Daarbij worden regelmatig beeldopnames gemaakt, welke gebruikt kunnen worden op onze website en/of in onze nieuwsbrief. Je kunt ons altijd vragen om geen beeldmateriaal te gebruiken waarop je zichtbaar bent. Uiteraard zullen wij dit respecteren.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

SWOS verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • Overeenkomst: maaltijdvoorziening, personenalarmering, hulp bij klussen thuis en in de tuin, hulp bij administratie, belastingaangifte, vervoer met de seniorenbus, deelname aan cursussen of andere activiteiten in de Ontmoetingscentra.
  • Toestemming: werkzaamheden van de ouderenadviseur, de ouderenadviseur eenzaamheid, de mantelzorgondersteuning en de vrijwillige hulp thuis en adviseur tijdsbesteding, beweegmakelaar en beweegmakelaar aangepast sporten.

Beveiliging

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevenste te beschermen, treft de SWOS passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Naast het beveiligen van de systemen, heeft ook binnen SWOS niet iedereen toegang tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers. Onze website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker en vrijwilliger van SWOS is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door de SWOS zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Met deze partijen heeft SWOS een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de vertrouwelijkheid wordt geregeld.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

SWOS bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Uiterlijk twee jaar nadat je gebruik hebt gemaakt van de diensten van de SWOS worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Als jouw persoonsgegevens in onze financiële administratie voorkomen, zijn wij verplicht een bewaartermijn te hanteren van 7 jaar.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. SWOS kan ook verplicht zijn persoonsgegevenste verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleend SWOS haar medewerking. Wij verwerken jouw gegevens niet in landen buiten de Europese Unie.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies voor statistische redenen. Hiervoor slaan we geen persoonsgegevensop. Er wordt daarnaast een sessie-cookie geplaatst, welke wordt verwijderd aan het eind van jouw bezoek aan onze website.

Wat zijn je rechten?

Wanneer SWOS persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving het recht om uw persoonsgegevensin te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de SWOS (info@swos.nl). Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op jouw verzoek. Wij vragen je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (maak jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy). Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. SWOS wil je er tevens op wijzen dar je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Over dit privacy statement

SWOS kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 21 juni 2023. De meest recente versie vind je altijd op SWOS.nl. Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, laat het ons weten via info@swos.nl.