Nederlands

Hulp bij administratie

Hulp bij administratie is bedoeld voor senioren die zelf niet meer hun administratie kunnen verzorgen. De vrijwilliger kan helpen om orde op zaken te stellen en zo nodig periodiek de administratie door te nemen. Daarbij is het van belang dat de cliënt altijd eindverantwoordelijk blijft. Er mag geen sprake zijn van schulden. Om orde op zaken te stellen en de cliënt te helpen in het zelf bijhouden van de administratie wordt een ondersteuningstraject van maximaal 18 maanden aangehouden. Als mensen niet meer in staat zijn zelf de eindverantwoordelijkheid te dragen voor de administratie, dan wordt geadviseerd de administratie bij een derde partij onder te brengen. De ouderenadviseur kan in dit traject ondersteunen.